Skip to main content

Negatief advies voor vis eten uit Twentekanaal / Negativer Ratschlag, Fisch aus dem Twente-Kanal zu essen.

Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg om tot nader bericht geen vis uit het Twentekanaal te eten. Aanleiding hiervoor zijn gemeten verhoogde concentraties HCH (Hexachloorcyclohexaan) in het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo onderzoeken samen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Concentraties HCH in het Twentekanaal

HCH komt in lagere concentraties al langer voor in het Twentekanaal vanwege bekende bodemverontreinigingen. Er is nu echter sprake van een verhoogde concentratie. De verontreinigingen bereiken het Twentekanaal via het grondwater. Er is onder meer al langer een verontreiniging bekend op het voormalige AkzoNobel terrein in de gemeente Hengelo. HCH is ontstaan tijdens de productie van Lindaan. Lindaan is een bestrijdingsmiddel dat van 1948 tot 1952 is geproduceerd in een voormalige fabriek van Stork. Het bedrijfsterrein van Stork is in 1954 door AkzoNobel overgenomen.

Drinkwater wel schoon en gezond

Drinkwaterbedrijf Vitens pompt geen oppervlaktewater op uit het Twentekanaal voor de drinkwatervoorziening. Iedereen in de regio kan dus schoon en gezond drinkwater blijven gebruiken. Om het watersysteem in drogere perioden op peil te houden kan Waterschap Rijn en IJssel op een drietal locaties water inlaten vanuit het Twentekanaal. Door de gevallen neerslag in de afgelopen periode staan deze inlaten nog steeds dicht. Gezien de weersvoorspellingen is de verwachting dat dit de komende weken zo blijft. Recreatieve water gerelateerde activiteiten, zoals roeien, kunnen gewoon doorgaan. Zwemmen was en is ter plaatse niet toegestaan.

Onderzoek en monitoring concentratie HCH in vis

HCH wordt relatief eenvoudig opgenomen door vis en opgeslagen in met name het vet van de vis. Daarom wordt de concentratie van HCH in vis onderzocht om te bepalen wanneer het negatieve advies weer kan worden ingetrokken. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo zoeken samen naar de oorzaak van de verhoging en bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om de verhoogde concentraties terug te dringen.

Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo monitoren, net zoals de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel en drinkwaterbedrijf Vitens de concentratie van HCH in het water en omliggende beken. Om de mate van verontreiniging te monitoren heeft Rijkswaterstaat extra meetpunten in het Twentekanaal geplaatst en monitort tweewekelijks in plaats van vierwekelijks de HCH concentratie in het water.
 

 

Negativer Ratschlag, Fisch aus dem Twente-Kanal zu essen

.
Als Vorsichtsmaßnahme raten Rijkswaterstaat und die Gemeinde Hengelo davon ab, bis auf Weiteres Fisch aus dem Twente-Kanal zu essen. Grund dafür sind gemessene erhöhte Konzentrationen von HCH (Hexachlorcyclohexan) im Twente-Kanal zwischen der Delden-Schleuse und der Hengelo-Schleuse. Die Generaldirektion für öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft (Rijkswaterstaat) und die Gemeinde Hengelo prüfen gemeinsam, welche Maßnahmen ergriffen werden können.


Konzentrationen von HCH im Twente-Kanal

HCH ist aufgrund bekannter Bodenverunreinigungen seit einiger Zeit in geringeren Konzentrationen im Twente-Kanal vorhanden. Allerdings gibt es jetzt eine erhöhte Konzentration. Die Schadstoffe gelangen über das Grundwasser in den Twente-Kanal. Unter anderem sind seit einiger Zeit Kontaminationen auf dem ehemaligen AkzoNobel-Gelände in der Gemeinde Hengelo bekannt. HCH entstand während der Produktion von Lindane. Lindan ist ein Pestizid, das von 1948 bis 1952 in einer ehemaligen Stork-Fabrik hergestellt wurde. Die Räumlichkeiten von Stork wurden 1954 von AkzoNobel übernommen.

Trinkwasser ist sauber und gesund

Das Trinkwasserunternehmen Vitens pumpt für seine Trinkwasserversorgung kein Oberflächenwasser aus dem Twente-Kanal. So können alle Menschen in der Region weiterhin sauberes und gesundes Trinkwasser nutzen. Um das Wassersystem in trockeneren Perioden aufrechtzuerhalten, kann der Wasserverband Rijn en IJssel an drei Stellen Wasser aus dem Twente-Kanal einleiten. Aufgrund der gefallenen Niederschläge in der letzten Zeit sind diese Buchten immer noch geschlossen. Angesichts der Wettervorhersagen wird erwartet, dass dies auch in den kommenden Wochen der Fall sein wird. Freizeitaktivitäten im Wasser, wie z. B. Rudern, können wie gewohnt fortgesetzt werden. Schwimmen war und ist vor Ort nicht erlaubt.

Erforschung und Überwachung der HCH-Konzentration in Fischen

HCH wird relativ leicht durch Fischen aufgenommen und vor allem im Fett der Fische gespeichert. Daher wird die Konzentration von HCH in Fischen untersucht, um festzustellen, wann das negative Gutachten zurückgezogen werden kann. Die Generaldirektion für öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft (Rijkswaterstaat) und die Gemeinde Hengelo arbeiten zusammen, um die Ursache des Anstiegs zu ermitteln und zu ermitteln, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die erhöhten Konzentrationen zu reduzieren.

Die Generaldirektion für öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft (Rijkswaterstaat) und die Gemeinde Hengelo sowie die Wasserverbände Vechtstromen, Rijn und IJssel und das Trinkwasserunternehmen Vitens überwachen die Konzentration von HCH im Wasser und in den umliegenden Bächen. Um den Verschmutzungsgrad zu überwachen, hat Rijkswaterstaat zusätzliche Messstellen im Twente-Kanal platziert und überwacht die HCH-Konzentration im Wasser alle zwei Wochen statt alle vier Wochen.
© 2013 De Witvisser
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser